Skip to main content

Table 4 Normal model net transport velocities (μM/hr)

From: A mathematical model of glutathione metabolism

VoCysb = 70.0 VoGlyb = 630.0 VoGlutb = 273   
VbCysc = 1213 VbGlyc = 1816 VbMetc = 103 VbSerc = 787 VbGlutc = 1475
VcGSHb = 1152 VcGSSGb = 36.3    
VbGSHo = 8.9 VbGSSGo = 3.6 VbCyso = 64.9 VbGlyo = 22.1 VbGluto = 6.0